Lake urmiye Photo Gallery

Kategori: , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - چهارشنبه, مهر ۰۸, ۱۳۸۸ - 0 comments

Lake urmiye is a salt lake in northwestern South Azerbaijan near Turkey.


The lake is between the provinces of East Azarbaijan and West Azarbaijan, west of the southern portion of the similarly shaped Caspian Sea .


It is the largest lake inside Iran and the second largest salt water lake on earth, with a surface area of approximately 5,200 km² (2,000 mile²). At its maximum extent, it is about 140 km (87 miles) long, and 55 km (34 miles) wide.
Its deepest point is approximately 16 m (52 ft) deep. Lake Urmia has 110 islands. Click  here for to see pictures.
Source   

Kürdistan-Azerbaycan sınırlarını belirlemede temel alınması gereken ilkeler

Kategori: , , , , , , , , , , Umud Urmulu - سه‌شنبه, مهر ۰۷, ۱۳۸۸ - 0 comments


Mehran BaharlıAzerbaycan Milli Hükumetinin Azerbaycan sınırları hakkındaki düşünce ve uygulamaları tamamıyla hatalı ve tarihi-stratejik-milli bakımdan yanlış inanc ile siyasi zaaf yüzünden ortaya çıkan şeylerdir, bizi ve Azerbaycan'ın geleceğini bağlamaz.

aciq.net'te yayınlanan aşağıdaki yazı, hem zamanlama bakımından yerinde ve hem içerik açısından (bir iki nokta dışında) mantıklı ve doğru esaslar üzerinde kurulmuş uygun bir cevaptır: 


http://www.achiq.org/herekat2/achiq%20mektub.htm 


Yukarıda dediğim bir iki nokta ise şunlardan ibarettir:


1- Yazıda en temel sorun, Türk- kürt ve Azerbaycan-Kürdistan sınırlarının belirlenmesinde takip edilebilecek yöntemin, Azerbaycan Milli Hukumeti ve Kürdistan devletinin aralarında imzaladıkları anlaşmanın ruhuna bağlı kalmak olduğu yazılır.


a- Eğer bu "ruh"tan maksat görüşmeler ve diyalogsa, bu bütünüyle kabul edilecek ve her iki tarafın çıkarına olan bir yöntemdir.


b- Eğer bu "ruh"tan maksat, o iki devlet arasında yapılan anlaşmalar ise, bu hiç bir şekilde kabul edilecek bir ruh değildir ve bütünüyle Türk halkı ve Azerbaycan’ın milli çıkarlarına terstir.


O anlaşmalarda var olan esas sorun, Etnik Azerbaycan yerine, Pehlevi devletinin idari taksimatı esas alınmasıdır ve bu yanlış ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne ters olan idari taksimata göre Sulduz'un Kürdistan devletine dahil edilmesidir.


Bu ölümcül hata ve yanlışlık ki Azerbaycan Demokrat Fırkası sahib olduğu yanlış Azerbaycan tasavvuru, Pehlevi diktasının idari taksimatını gözü bağlı kabul etmesi ve Sovyetler Birliğinin zorlaması ile benimsenmiştir, hiç bir şekilde bugün için geçerli olamaz ve en başta Azerbaycan’ın Sulduz, Tikan Tepe, Sayın Kala vb ilçelerinin Türk halkı için kabul edilemez.


Azerbaycan Demokrat Fırkası aynı yanlışlığı Bicar-Gerus, Yassu Kend, Gorva, Sungur meselelerinde de yapmıştır. Öteki yandan aynı yanlışlık Fars-merkezi devleti ile de yapılmış ve bunun neticesinde Azerbaycan’ın bugünki Zencan, Hamedan, Kazvin, Tahran, Kum ve Merkezi illeri Azerbaycan’ın dışında kabul edilib Fars-merkezi devletine bırakılmıştır.


Başka bir deyişle Azerbaycan Milli Hukumetinin Azerbaycan sınırları hakkındaki düşünceleri ve uygulamaları tamamı ile hatalı ve tarihi-stratejik-milli bakımdan yanlış inanç ve siyasi zaaf yüzünden ortaya çıkan şeylerdir ve bizi ve Azerbaycan’ın geleceğini bağlamaz.


Bu konu ile ilgili aşağıdaki linklere bakabilirsiniz:


http://kurd-yayilmasi.blogspot.com/
http://kurd-yayilmasi.blogspot.com/2006/03/1320-1301-1320.html
http://kurd-yayilmasi.blogspot.com/2006/03/blog-post_114330816335996702.html


Ben burada kısaca Azerbaycan-Kürdistan sınırlarını belirlemede vaz geçilmez olan esasları sıralıyorum:


1- İran’ın kuzeybatısındaki bütün Türk yerleşim mıntıkaları Azerbaycan'a ve İran’ın kuzeybatısındaki bütün Kürt yerleşim bölgeleri Kürdistan'a dahil edilmelidir.


2- Esas alınacak zaman kesidi ve tarih, şimdiki etno-demografik durum değil, 1906 yılından önceki etnik vaziyettir. 1906 tarihi Fars şövenizminin İran devleti ve bürokrasisine hakim olduğu tarihtir ve bu tarihten sonra etnik bölgelerin terkibinde gerçekleşen bütün değişiklikler (Türkiye ve Azerbaycana gelen Kürt tayfalar, Azerbaycana yerleştirilen göçebe Kürt tayfaları, büyük şehirler, Urmu ve benzerlerine yapılan Kürt göç ve akınları vs), koloniyal değişiklikler olup hiç zaman etnik bölgelerin sınırlarının tayin edilmesinde esas alınamaz.


Nasıl ki Irak’ta Barzani ile Talabani, Kürt bölgesi ve özellikle Kerkük'ün statüsünü belirlemek için Baas rejiminin kurulmasından önceki vaziyetin esas alınması hatta bu tarihten sonra bölgeye göç eden veya yerleştirilen Arapların bile, bu topraklardan dışarı atılmasını müdafaa ediyorlar. Biz de 1906 yılından sonra Azerbaycan’a Türkiye, Irak ve İran’ın başka bölgelerinden yapılan Kürt göçlerinin Azerbaycan’ın sınırlarını belirlemede hiç bir tesiri olmayacağını savunmalıyız. Azerbaycan topraklarında 1906’dan sonra oluşmuş her hangi bir Kürt yerleşim bölgesi, şehir ya da köy fark etmez, yüzde yüz Kürt olsa da yine de Azerbaycan’a dahil edilmelidir.


3- 1906 tarihinden sonra bugün Kürtlerle meskun olan Savucbulak (Mahabad),Hana (Piranşehir), Sakız vd de yaşayan Türkler, Kürtlerin baskı ve saldırılarına maruz kalmış ve öz tarihi yurt-yuvalarını terk etmişlerdir. Bu kaçış özellikle inkılaptan sonra süratli olmuş ve bölgedeki onlarca Türk köyü boşaltılmıştır. Halbuki Azerbaycan’da yaşayan hiç bir Kürt buradan Kürdistana geri gitmemiştir.


Azerbaycan ve kürdistan sınırlarını mubahise ederken her zaman Kürdistan Türklerinin (Hana, Sakız, Savucbulak vb) ve buralardan göçmeye-kaçmaya mecbur edilen Türklerin Kürdistana dönmesi, bunların Kürdistan federe devleti tarafından maddi (ev, toprak, mal-davar) zararlarının karşılanması, dönmeleri mümkün değilse de onların sayısı kadar Kürdün (veya Kürt yerleşim merkezinin) Azerbaycan topraklarına dahil edilmesi şart koşulmalıdır. 


4- Etnik Azerbaycan’ın Bicar, Gorva ve Sungur ilçeleri Kürdistan ve Kirmanşah illerine dahil edilmiş, buraya bir tarafdan büyük Kürt göç ve girişi gerçekleşmiş diğer taraftan da buranın yerli Türk ahalisi Zencan ile Hamedan illerine göç etmiş ve hala etmektedirler. 


Azerbaycan ve Kürdistan sınırlarını mubahise ederken her zaman Bicar, Gorva ve Sungur’daki Türk bölgelerinin mutlaka Azerbaycan’a dahil edilmesi vurgulanmalıdır. Nerenin Türk bölgesi olduğunu tesbit ederken de bugünki vaziyet değil, 1906'dan önceki cemiyetin etnik terkibi nazara alınmalıdır. 


Batı Azerbaycan’daki bir sıra Kürt yerleşim merkezlerinin federe Kürdistana bağlanabilmesi hatta bu mevzunun mubahise edilmesi, ancak ve yalnız Bicar, Gorva ve Sungur’un daha önceden federe Azerbaycan’a bağlanmasına bağlı tutulmalıdır.


5- Yukarıdaki tarihi demografik usüllerden başka, Azerbaycan-Kürdustan sınırlarının tayin edilmesinde siyasi stratejik esaslar da rol oynuyor. Örneğin eğer Türkiye- İran sınır boyunda 1906dan önce de bir sıra Kürt bölgeleri mevcut olmuş olsa (ki böyle bir şeyin olduğundan emin değilim) bu Kürtlerle meskun yerleşim bölgeleri yine de hiç bir şartla Kürdistan devletine dahil edilemez. 


İran’ın batısında Türkiye’nin bütün sınır boyu tek komşusu Azerbaycan olmalıdır. Azerbaycan -Türkiye arasında coğrafi bir set veya fasıla yaratmak Azerbaycan ve Türkiye Türklerinin stratejik çıkarları (özellikle Kürt ve merkezi Fars devleti karşısında emniyetinin sağlanması) için hayati öneme sahiptir.


Başka bir deyişle İran'da etnik veya federal Kürdistanın Türkiye ile ortak sınırları yoktur ve olmayacaktır.


6- Aynı şekilde eskiden Türklerle meskun olan Uşnu ilçesi Azerbaycan’ı Irak’a ve bu vesileyle orada yaşayan ve Kürt yayılmacılığı ve zulmüne maruz kalan Türkman diasporamıza bağlayan tek geçittir. Bu nedenle Uşnu (Hana) şimdiki etnik terkibi ne olursa olsun mutlaka Azerbaycan sınırları içinde kalacaktır. 


Başka bir deyişle etnik veya federal Azerbaycan’ın ne olursa olsun, Irak’a ortak sınırı olmalıdır.


7- Urmu gölü nün güneyinde küçük bir bölüm Mahabad ilçesine bağlanıp böylece Urmu ile Sulduz arasında kopukluk oluşturulmuştur. Bu yolla bir taraftan Kürtlere Urmu gölüne çıkış yolu sağlanıp bir taraftan da Sulduz- Tikan Tepe-SayinKala hatta Bicar gelecekte Kürt işgali öncesinde savunmasız bırakılmıştır.


Urmu -Sulduz hattı Güney Azerbaycan’ın batı sınırlarını korumakta hayati öneme sahiptir. Bu hatta her hangi bir kopukluk, yukarıda Urmu , Salmas, Hoy, Çaldıran ve Maku'nun aşağıda Sulduz, Tikan Tepe, Sayın Kala, Bicar, Yassu Yend, Gorva ile Sungur'un düşmesi ve rahatlıkla Kürdistana ilhak edilmesi demektir. 


Bu nedenle, Urmu gölü güneyinde ona komşu olan ve Mahabad ilçesine dahil edilmiş 1906'dan önceki Türk bölgeleri- şimdiki etnik terkibi ne olursa olsun – Azerbaycan’a aittir.


Başka bir deyişle etnik veya federal Kürdistanın Urmu gölü ne çıkışı yoktur ve olmayacaktır. Urmu , Mehemmedyar ve Sulduz ilçeleri arasında kopukluğa izin verilmemelidir.


8- Azerbaycan’ın Kürdistanla olan ortak batı sınırları ve Kürt-Türk meselesi hakkında fikir beyan edenler genellikle Doğu Azerbaycan ile Erdebil illerindendirler. Elbette bu kötü bir şey değildir. Hatta çok gerekli ve sevindirici bir durumdur. Ancak tecrübe göstermiştir ki bu yurttaşlarımız Türk-Kürt ve Azerbaycan-Kürdistan meselesine derinden ve her taraflı vakıf değildirler. 


Bu yüzden bu meseleler hakkında mutlak şekilde yerli ahaliden olan aydın ve aktivistlerimiz öncelikle Batı Azərbaycan, Kürdistan (Bicar, Gorva, Yassu Kend, Sungur vb gibi ilçeler) ile Hamedan (Bahar, Esedabad, vb gibi ilçeler) üzerinde söz sahibi olmalı ve ön plana çıkmalıdırlar.


ķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķķ
Bu makale www.guneyazerbaycankurtsorunu.blogcu.com tarafından Türkiye Türkçesine çevrilmiştir.

فاجعه جیلوولوق- به ياد ۲۰ فوريه ۱۹۱۸- افشین امیری ججین

Kategori: , , , , , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - سه‌شنبه, مهر ۰۷, ۱۳۸۸ - 0 commentsمناطق آزربایجان یا قفقاز به دلیل پل ارتباطی فرهنگی،سیاسی و اقتصادی بین دو قاره آسیا و اروپا،در طول تاریخ مورد توجه دولتهای بزرگ و آبستن حوادث گوناگون بوده است.در اکثر موارد علل ایجاد اغتشاش در منطقه قفقازتحریک غیر تورک زبانان ساکن منطقه در جهت ایجاد تفرقه و استعمار بوده است.از آنجمله می توان به ارامنه، اکراد، آسوریها و ... اشاره نمود که علی الخصوص در چند سده اخیر نقش محسوسی در شکل گیری درگیری و اغتشاشات منطقه قفقاز داشته اند.از مهمترین درگیری های خونین درآزربایجان بعد از شروع قرن نوزدهم می توان به درگیری های خونین بین مسلمانان،ارامنه و آسوری ها اشاره نمود.


در این زمان ارامنه باتحریک کشورهای روسیه،انگلستان،فرانسه وآمریکا اقدام به تاسیس حزب داشناک نمودند.آنها برای رسیدن به خودمختاری در داخل کشور تورکیه، هر ماه نامه و سفیرانی را به انگلستان می فرستادند.پس از قول مساعد انگلستان مبنی بر برقراری خودمختاری ارمنستان، دولت تورکیه که اقدامات مزبور را زیر نظر گرفته بود حزب داشناک رامنحل و جلوی اقدامات آنها را گرفت.بعد از کشمکش های فراوان ارامنه به سوی آزربایجان کشیده شدند و این بار بازیچه روسها گشتند.روسها که همواره از مناطق ترک نشین قفقاز بیمناک بودند،با ترفندهای زیرکانه ای این سیاست را که مسلمانان و ارامنه را مشغ ول به جنگ های مذهبی و نژادی نمایند را بازی کردند.


شاید نگاهی گذرا به کتاب "قانلی سنه لر" نوشته محمد سعید اردوبادی که در واقع گزارشات عینی نویسنده از درگیری های مسلمانان قفقاز با ارامنه در سالهای 1905 و 1906م بوده است نکات مهمی را برای ما آشکار نماید.آنجا که اردوبادی با مشاهده فجایع منطقه فریاد برمی آورد: " یا پیغمبر،باش گوتور مزاریندن.باش گوتورونوز ،رجعت ائدینیز.باخینیز سیزین امت نجیبه نین نامیله نه قدر بی ناموسلار توره میشدیر کی اصلا اسلامیتدن خبردار دئییل ایمیش".وی فجایعی را در خاطراتش ذکر می کندخواندن هر کدام از آنها اشک را از چشمان هرآنکس که بویی از انسانیت برده جاری می سازد.مواردی نظیر فاجعه قریه ویسللو،چمن لی،شوشا،اومیدلی،تفلیس و ... که همه حکایت از اوج ددمنشی و خون آشامی کسانی دارد که در خلق این فجایع نقش داشته اند؛تا جایی که حتی به زنان،سالخوردگان و کودکان بی دفاع نیز رحم نکرده و پس از حتک حرمت ، ایذا و کشتن آنها، اجساد را نیز تکه تکه ، سوزانده و خرد نموده اند.جالب اینکه همه این جنایات زمانی اتفاق می افتد که ساکنین قفقاز با آغوش باز ارامنه مهاجررا در میان خود پذیرفته و به آنها به چشم مهمانانی بی پناه نگریسته و هرآنچه داشتند به عدالت بین آنها نیز تقسیم کردند. شاید فاجعه امیدلی گواهی محکم بر مطلب مذکور باشد؛ که در آن اهالی روستای امیدلی فریب ارامنه ای را خوردند که قبلا به آنها پناه داده بودند،اما ارامنه به جای کمک شبانه بر کوس مرگ نواخته و و اهالی امیدلی را به فجیع ترین وجه ممکن از دم تیغ گذراندند. 


جنایات ارامنه در منطقه ادامه داشت.در سال 1913 برگ تازه ای از جنایات نسل کشی در آزربایجان گشوده شد.در این سال چهل هزار نفر از طوایف آسوری منطقه حکاری معروف به جیلووها وارد شهر سلماس اورمیه(اورمو) شدند.جیلووها به کمک روسها شروع به مصادره زمین و منازل مسلمانان نمودند.در سال 1916 قراردا نظامی بین " بنیامین مارشیمون" رهبر جیلووها با ژنرال " بودنیچ " رییس ستاد قوای روسیه در قفقاز بسته شد و قشون مسیحی تشکیل گردید.این قشون همواره به چپاول و ترور مسلمانان منطقه آزربایجان غربی و منطق نخجوان مشغول بودند.به دنبال پیروزی انقلای روسیه در سال 1917 قشون روسیه با غارتگری فجیعانه ای آزربایجان را ترک نموده و جای خود را به قوای انگلیسی ،آمریکایی و فرانسوی دادند.در سال 1918 " ویلیام شد" به عنوان کنسول ایالت متحده در اورمیه تعیین گردید و بودجه زیادی را به عنوان حمایت از مسیحیان در اختیار جیلووها وارامنه داشناک قرار داد.دولت فرانسه نیز بیست هزار مارک برای تشکیل حکومت مسیحی توسط جیلووها و داشناکها به این جنایتکاران داد.نماینده انگلیس " میجر گریس" با دادن وعده کمک به تشکیل دولت مسیحی نقش مهمی در رویای تشکیل ارمنستان بزرگ که شامل قسمتهای اعظم خاک آزربایجان می شد بازی نمود.جیلووها و داشناکها برای باز کردن جایی برای هم کیشان خود که در حال مهاجرت بودند،مجبور به تخلیه مناطق مورد نظرشان از مسلمانان آزربایجان بودند.در این مبارزات ناجوانمردانه ودرحقیقت در این نسل کشی ملت مسلمان آزربایجان،بیش از صدوده هزار نفر فجیعانه قتل عام شدند وبسیاری از اراضی آزربایجان به دست جیلووها و داشناکها افتاد.


جنایات ارامنه در منطقه مربوط به سال یا سنه خاصی نبوده و وقوع فجایعی نظیر"قارا یانوار" ،" خوجالی" ،" خان کندی " و ...در دهه های اخیر نشان از عزم استوار داشناکها در تصرف اراضی آزربایجان وادامه کشتار مسلمانان ترک تا تحقق نقشه " ارمنستان بزرگ؛از دریای سیاه تا دریای خزر " دارد. درسکوت مطلق معنی دار کشورهای منطقه در قبال این جنایات، ملت آزربایجان نه تنها از حوادث مذکور درس عبرت نگرفته،بلکه در رویاهای خویش در حال ترسیم آینده ای درخشان با حضور همسایگان ناخوانده در منطقه هستند.مورد آخر در مورد برخی از ساکنین آزربایجان ایران صادق تر است، که دست به دست هم داده و خفته در خواب غفلت درحال واگذاری اراضی آزربایجان به همسایگانی نظیر داشناکها و اکراد هستند. درآخر شاید صرفا ذکر نامه کوتاه پدری ارمنی به فرزند سرباز خود،که "م.س اردوبادی" آن را از جیب سرباز کشته شده داشناک پیدا کرده است،دیدگاه متفاوت داشناکهای ارمنی و مسلمانان آزربایجان را در مورد حوادث و فجایع سالهای اخیر را برای خوانندگان محترم به تصویر بکشد.


در نامه آمده است: 


" سئوگیلی اوغلوم!بو گونلرده کیچیک قارداشیندا ایچمیادزین اوچونجو داشناقستیون فرقه سینه یازیلیب ،عثمانلی داخیلیندن گوندریلدی.تلاشینیزی میللت اوغروندا بیردقیقه مضایقه ائتمه یینیز! میللت اوغروندا ووردوغونوز قیلینجلارین هربیریسی بیر دسته گول اولوب تورکیه ده ائرمنستان یولوندا جان وئره ن مجاهدلرین مزارینا سانجیلیر.... . باجینیز " اوسقویئی" ایکی جوجوق بیردن دوغدو،میللتیمیز یولوندا بونلاریدا ایکی عسکر حساب ائتمه لیدیلر".


ترجمه: " پسر عزیزم!این روزها برادر کوچکت در سومین فرقه داشناک منطقه ثبت نام کرده و جهت جنگ به خاک عثمانی فرستاده شد.تلاشتان را دراه مللت لحظه ای مضایقه نکنید.هر شمشیری که در راه سربلندی ملت می زنید دسته گلی خواهد شد بر مزار مجاهدانی که در خاک ترکیه در راه ارمنستان کشته شدند...خواهرتان" اوسقویئی" دوقولو به دنیا آورد.این کودکان را نیز در راه ملتمان باید دو سرباز حساب کرد" .


و ما همچنان با دیدن جنایات بی حساب داشناکهای ارمنی و بعضی از اقوام غیر تورک ساکن آزربایجان؛ فریاد " یاشاسین آزربایجان " سر می دهیم،غافل از اینکه آزربایجان را در کلمات نمی توان زندگی کرد،بلکه آزربایجان را در زندگی باید زنده نگاه داشت.
http://www.jajin.blogfa.com 

تصویب اساسنامه و نظامنامه مجمع پارلمانی کشورهای تورک زبان

Kategori: , , , , , , , , Umud Urmulu - سه‌شنبه, مهر ۰۷, ۱۳۸۸ - 0 comments

آزربایجان، باکو، 7 مهر/ «ترند نیوز»، خبرنگار: ج. بابایوا
روز سه شنبه در نشست مجمع پارلمانی کشورهای تورک زبان اساسنامه و نظامنامه سازمان تصویب شده است
اوکتای اسداف رئیس پارلمان آزربایجان گفته است که، نظامنامه سازمان مطابق با نظامنامه سازمانهای بین المللی تدوین شده است. 
اسداف میگوید: "دیروز در نشست مجمع پارلمانی کشورهای تورک زبان نظامنامه مورد مذاکره قرار گرفته و ایرادی برای تصویب آن پیش نیامده است."
صفا میرزه اف رئیس نهاد پارلمان آزربایجان بیان میکند: "این نظامنامه عبارت از 26 بند میباشد. در اساسنامه مجمع پارلمانی کشورهای تورک زبان سمت و سوی فعالیت، اهداف و دیگر مسائل منعکس گردیده است.در اساسنامه همچنین اختیارات دبیر کل و دستیار وی نیز ذکر شده است. آنان از هر چهار سال یکبار انتخاب خواهند گردید."
میرزه اف می افزاید: "بودجه تشکیلات از طرف کشورهای تورکیه، قزاقستان، آزربایجان و قیرقیزستان تامین خواهد گردید. هر کشور بنابر امکانات مادی در تامین بودجه سازمان سهیم خواهد بود. تورکیه 9، قزاقستان 4، آزربایجان 2 و قیرقیزستان 1 قسمت از بودجه 15 قسمتی سازمان را متقبل خواهند شد."
وی میگوید که در سال 2010 بودجه سازمان بالغ بر 300 هزار اورو خواهد بود 
بنا به گفته میرزه اف نیمی از این مبلغ برای پرداخت مواجب ماهانه کارکنان، نیمی نیز صرف مخارج فنی خواهد شد.
روز سه شنبه با شرکت نمایندگان پارلمانی کشورهای آزربایجان، تورکیه، قیزقیزستان و قزاقستان نشست مجمع پارلمانی کشورهای تورک زبان در باکو برگزار گردیده است
http://fa.trend.az/

رئيس مجلس ارمنستان امروز به ايران مي آيد

Kategori: , , , , , Umud Urmulu - سه‌شنبه, مهر ۰۷, ۱۳۸۸ - 0 commentsهويک آبراهاميان رئيس مجلس ارمنستان بنا به دعوت رسمي علي لاريجاني در رأس يک هيئت بلند پايه سياسي و پارلماني امروز به ایران سفر مي کند
به گزارش واحد مرکزی خبر؛ آبراهاميان و هيئت همراه وي در سفر دو روزه خود ضمن ديدار و مذاکره با علي لاريجاني همچنين با رئيس جمهور و دبير شوراي امنيت ملي نيز ملاقات خواهند کر
د
http://fa.trend.az

تورک اوردوسو گونئی آزربایجاندا

Kategori: , , , , , , , , , , , Umud Urmulu - دوشنبه, مهر ۰۶, ۱۳۸۸ - 0 comments
بؤیوک رسول اوغلو

باش‌لیغی آلتیندا یازینی بوگون “باکی تبریز” سیته‌سینده اوخودوق‌دان سونرا، عزیز دوستوم، دیرلی زحمتکئش قارداشیم اکرم بی رحیم‌لی‌نین دوزگون موناسیبتینه موناسیبت بیلدیرمه‌دن گئچمدیم. چونکی، بعضی آنتی تورک قوه‌لرین تخریباتینا اویان‌لارا و یا دونیا سیاستی‌نین درین‌لیک‌لرین‌دن، عینی حالدا تاریخیمیزدن خبرسیز سویداش‌لاریمیزا ویا بئینالخالق سیاستده میللی کیملیگیمیزی قوروماق‌دان چکینن‌لره گرچک‌لری آنلاتماق، دیر اؤلچولرینی میللی منافعمیزین خئیرینه آغیرلاش‌دیرا بیلر.هر هانسی بیر سببه گؤره تورک سؤزون‌دن دیسکینن‌لر، همن پانتورکیزم حربه‌سین‌دن فایدا‌لانا‌راق باشقا چاره یول‌لارینی آخداران‌لار بیلمه‌لی‌دیرلر کی، قول‌لارینی اسارت زنجیری یارالایان بو اینسان‌لار، ایرق‌چی شووینیزمین عذابینی اورک‌لری‌نین درین‌لیک‌لرینه قدر دویدوق‌لارینا گؤره، او تفککور دایره‌سینه داخیل اولمازلار. بیز اؤزوموزه ایستدیگیمیزی بوتون میللت‌لره ایسته‌ین بیر میللتیک، اینسانلیغین نجاتینین، بوتون میللت‌لرین نجاتیندا گیزلندیگینی بیلن بیر میللتیک. آنجاق، میللی قورتولوشوموزو، تورکلوک محوری اطرافیندا فیرلانان آزرباجانچی‌لیق دوشونجه‌سینده گؤردوگوموز اوچون‌دور کی، بئله دوشونوروک. نجاتیمیز، گوجلولوگوموزله متناسیب‌دیر، گوجوموز ایسه تورکلوک کیملیگیمیزین دیرچلیشی ایله. 

ایستر باکی و اورمونون ائرمنی جللادلارین‌دان نجاتی، ایسترسه ده همین ایللر روس اوردولارینین مظالیمین‌دن یاخا قورتارماق اوچون همدان تورک‌لری‌نین عثمانلی اوردوسو ایله ایشبیرلیگی و نهایت همین ایللر قیرقیزلارین قتلی عاممینین اؤنلنمه‌سینده تورک سرکرده‌لری‌نین رولو، بیزلره چوخ شئی اؤیرتمه‌لی‌دیر. تورکوستان تورک‌لری، اؤزل‌لیکله روس اوردولارینین وحشیجه‌سینه سؤیقیریمینا معروض قالان قیرقیزلار، جان‌لارینی قورتارماق اوچون داغ‌لارا پناه گتیرن 30 مینی‌نین هلاک اولدوغونو، بیر او قدری‌نین ده گولله‌یه دوزولدوگونو اونوتمامیش‌دیر. مظلوم اویغورلارین، آنجاق تورک اولدوق‌لارینا گؤره باش‌لارینا گلن‌لر بو وحشی‌لیک‌لرین گونوموزدکی نومونه‌سی‌دیر. دونیانین بو مورککب چاغیندا، تورک دؤولت‌لری باش‌چی‌لارینین، بو حادثه‌لردن عیبرت درسی آلا‌راق، میللی کیم‌لیک‌لرینی قورویا‌راق، بیر بیرلرینه داها دا یاخینلاشماسی اینسانلیغین علئیهینه دئییل، نجات یولونون کؤرپوسودور.
1918-ده تورک اوردولارینین اورمویا گیریشی زامانی، خالقین دویغولارینی، او زامان اورادا تئهرانین والی‌سی اولان، اصلن اورمولو رحمت الله خان معتمدالدوله ووزرانین خاطره‌لرین‌دن آشاغیدا حضورلاریزا تقدیم ائدیرم. او حادثه‌لرله باغ‌لی 2004-جو ایل، یئنی موساوات قازئتینده درج اولونموش بیر یازیمی تاریخی سندلری ایله بیرلیکده، میللتیمیزین بیر داها اوخوماسینی دا فایدا‌لی گؤرورم. او یازیر :
“شهرین قالاسین‌دان آمئریکا‌لی‌لار تئلئفونلا عثمانلی عسگرلری‌نین داغدان ائندیگینی خبر وئردی‌لر. بو قوشون او قدر سرعتله گلیردی کی، شهری قارت ائدن ائرمنی‌لر و باشقا‌لاری داها چوخ آدام اؤلدورمه فورصتی تاپما‌دان، یا سولدوز طرفینه قاچدی‌لار، یا دا بیر یئر تاپیب گیزلندی‌لر. عثمانلی آتلاری یورتشاه داروازاسین‌دان اورمو شهرینه داخیل اولدولار. او ساعت اورمو موسلمان‌لارینین وضعیتی، بیر طرف‌دن سئویندیریجی، بیر طرف‌دن ایسه آلتی آیلیق قتلی-قارت نتیجه‌سینده آجیناجاقلییدی. شهرین اها‌لی‌سی گؤزلرینده سئوینج یاشی ایله آلتی آیدا باش‌لارینا گلن‌لردن قورتولدوق‌لارینا گؤره تانرییا شوکر ائدیردی‌لر. خالقین داها چوخ اذیت چکمیش یوخسول طبقه‌لری آغلایا-آغلایا عثمانلی قوشون‌لارینین آتلارینین آیاق‌لارینی اؤپوردولر. بوتون میللت گؤز یاش‌لارینی آخیدا -آخیدا بو آزادلیق اوردوسونو قارشیلاماغا چیخمیشدی.”

 1

اورمودا مارت قیرقین‌لاری
1918-جی ایلین باکی قیرغین‌لاری ایله یاناشی گونش ایلی 1296-نین آخیر چرشمبه‌سینده جنوبی آزربایجانین اورمو شهرینده ائرمنی داشناک‌لارینین الی ایله آذربایجان تورک‌لری‌نین سویقیریما معروض قالماسینین اؤیرنیلمه‌سی اونا گؤره واجیب‌دیر کی، بیرلیکده آپاردیغیمیز موباریزه‌نین کؤک‌لری داها درینلیکلکردن قایناق‌لانا بیلسین. بو فاجعنی فاکت‌لار اساسیندا آنلاتما‌دان اؤنجه دوشونورم کی، باکی قیرغین‌لاری ایله باغلی شیما‌لی آذربایجاندا هر ایل مارتین سون‌لاریندا کئچیریلن تدبیرلر دونیا آذربایجان‌لاری طرفین‌دن باکی-اورمو آدی آلتیندا آپاری‌لارسا، داها فایدا‌لی اولار. علاوه ائتمه‌لییم کی، گونش ایلی 1296-جی ایلین آخیر چرشنبه گونو (مارتین 17-ده) اورمودا 10000 تورکون قتله یئتیریلدیگینی علی دهقان کیتابیندا اؤز گؤزلری ایله گؤردوگونو بیان ائدیب. جنوبی آزربایجانین اورمو، سالماس، خوی، ماکو، شرف‌خانا و باشقا یئرلرینده مارشیمونون باش‌چی‌لیق ائتدیگی جیلو و ائرمنی تجاووزلری‌نین شرحی آشاغی‌داکی اوریژینال قایناق‌لاردا قئید ائدیلیب:
1.“اورمو زردوشت پیغمبری‌نین اؤلکه‌سی” کیتابینین مولیفی علی دئهقان سونرا‌لار اورمونون تحصیل ایداره‌سی‌نین رئیسی اولوب. اؤز یازدیغینا گؤره، او گون‌لرده 15-16 یاشدا بیر جاوان اولوب. باش وئرن‌لری عائله‌سی ایله بیرگه یاشاییب. اؤزل‌لیکله مارتین 17-ده اورمونون موختلیف کوچه‌لرین‌دن کئچیب قوهوم‌لارینین ائولرینده سیغینا‌جاق آختارارکن 10000 نفرین جنازه‌سینی گؤردوگونو کیتابین 517-ی صحیفه‌سینده بیان ائدیر.
2. “رحمت الله خان معتمد-الاول-ووزرانین خاطره‌لری و یا”اورمو اودلو دونیا محاربه‌سینده”- اصلن اورمولو بو شخص بیرینجی دونیا محاربه‌سینده ایرانین خاریجی ایشلر ناظیرلیگین اورموداکی صلاحیت‌لی نماینده‌سی وظیفه‌سینده چالیشیب. اونا گؤره ده پرده آرخاسین‌داکی مذاکیره‌لردن گئنیش معلومات وئریب. اونون خاطرله‌لرینی تنظیمله‌ین کاوه بایات بو سندلرین اوریژینالینی لوندوندا یاشایان قیز نوه‌سی‌نین یانیندا ساخلادیغینی بیلدیریر.
3. “ اورمو بیرینجی دونیا محاربه‌سینده” کیتابینین مؤلفی اوستاد محمد تمددون اورمونون او زامان کی تانینمیش عائله آیدین‌لارین‌دان‌دیر. علم، تحصیل و کیتاب ساحه‌سینده بؤیوک خیدمت‌لری اولموش جنوبی آزربایجانین بؤیوک شخصیتلرین‌دن‌دیر.
4. “آزربایجانین 18 ایللیک تاریخی” کیتابینن مؤلفی احمد کسروی تانینمیش تاریخ‌چی‌دیر. اورمو حادثه‌لری ایله باغلی یازدیق‌لاریندا یوخاریدا آدینی چکدیگیمیز رحمت الله خان معتمد-اول-ووزرانین ایران خاریجی ایشلر ناظیرلیگینده ساخلانیلان راپپورت‌لارین‌دان (خاطره‌لرین‌دن) چوخ‌لو ایستیفاده ائدیب. آنجاق تأسفله بوگون اونلار ناظیرلیگین آرخیوینده یوخ‌دور، ایتیریلیب.
خاطیرلاماق لازیم‌دیر کی، بو قایناق‌لاردا او حادثه‌لرده قتله یئتیریلن تورک‌لرین سایی 70-150 مین نفر اولا‌راق خبر وئریلیب.
علی دهقان اورمودا خریستیان‌لارین موسلمان‌لاری قیردیغی حاقیندا گئنیش معلومات وئریب، او کیتابینین 155-جی صحیفه‌سینده یازیر:
 “باخمییا‌راق کی، اورمودا خریستیان‌لار جیلو و داشناق پالتاریندا یئرلی تورک اهالینی قیرا‌راق کؤکونو کسمک ایستییردی، اما  بورادا قئید ائدیلمه‌لی‌دیر کی، بو خوشاگلمز حادثه‌لرین تؤرنمه‌سینده اساس سببکارلاردان بیری خاریجی میسیونئرلر، او جمله‌دن آمئریکا و فرانسا‌دان گلمیش ظاهرن مذهب قوللوق‌چولارینین ائرمنی و باشقا مسیحی‌لری قیزیشدیریب موسلمان‌لارین علئیهینه سیلاهلاندیرماسی اولوب.”
کیتابین 496-جی صحیفه‌سینده بیلدیریلیر: “خریستیان‌لارین ریس‌لرین‌دن اولان مارشیمون عینی زاماندا جیلو و آشوری‌لرین دینی لیدئری ایدی. اورمودا اولان خاریجی‌لردن بیرینجی آدام کیمی، روسیانین کونسولو نیکیتین-ده آدینی چکمک اولار کی، او، بوتون شهردکی حادثه‌لره نظارت ائدیردی. او، روس کومان‌دان‌لار واسطه‌سی ایله او بؤلگه‌دکی ائرمنی، آشوری و بوتؤولوکله خریستیان‌لاری سلاحلان‌دیرا‌راق، تلیم کئچیریردی.
دینی میسیونئر مر. شئت عینی زاماندا آبش کونسول‌لوغونون مسئولو ایدی. بیز بو شخص حاقیندا سونرا دانیشاجاغیق، آنجاق بیلینمه‌لی‌دیر کی، ائرمنی و جیلولارین تشکیلاتلانماسیندا بو آدام بؤیوک رول اویناییردی. فرانسیزلارین دا دینی میسیونئری میناره مسجیدی‌نین یعنیندا هاشیموو‌لارین بؤیوک ساراییندا یئرلشیب خریستیان‌لارا یاردیم ائدیردی. 17 مارت قیرغین‌لارینا حاضرلیق گؤرن خریستیان‌لارین حیله‌گر اویون‌لارین‌دان سؤز آچارکن قئید ائتملیگیک کی، هامینی ترک-سلاح بهانه‌سی ایله، آنجاق تورک‌لری سیلاهسیزلاندیریرلار”.

2

آیین 18-ده موسلمان اها‌لی مر.شئتین قرا‌رگاهینا مراجعت ائده‌رک وئریلن ودلره عمل ائدیلمه‌سینی و سویقیریمین سبب‌لرینی سوروشماغا گلیر. کیتابین 503-جو صحیفه‌سینده بو حاقدا بیلدیریلیر: “گون چیخدی و مر.شئتین حیدره‌لی آدلی نؤکرینه دئییلدی کی، جناب کونسولا سؤیلیین، بیز اونونلا گؤروشمه‌یه و دونن کی هادیس‌لر حاقیندا دانیشماغا گلمیشیک. دقیق یادیمدا‌دیر کی، هر دفعه حیدره‌لی ایچری گیریب قاییدیب و دئدی کی، مر.شئت یاتیب و اونو اویان‌دیرماق اونون وظیفه‌سی دئییل. بیر شهری او گونه قویان‌لارین راحت یاتا بیلجیی دوشونولمزدیر. اصلینده مقصد موسلمان‌لاری خابی قفلتده یاتیردیب، خریستیان‌لارین قتله-قارتینه ایمکان یاراتماق‌دان عبارت ایدی”.
اوستاد محمد تمددون کیتابینین 175-جی صحیفه‌سینده یازیر: “ خاریجی میسیونئرلر و کونسول‌لار ایللر اؤنجه اورمودا اؤز مقصدلرینه نایل اولماق اوچون ائرمنی‌لر و باشقا خریستیان‌لاری تشکیلاتلان‌دیریردی‌لار. جومه مسجیدین‌دکی میتینقده هامینین سیلاهسیزلاندیریلماسی قراری دا اصلینده خاریجی‌لرین پلان‌لاری ایدی. اورمو شهری‌نین امنیتی‌نین او توپلانتیدا پئتروس ایللو و قارداشینا تاپشیرلیماسی دا بایرام قاباغی قیرغینا حاضرلیق ماهیتینده‌دیر.”
 تورک‌لرین تشکیلاتسیزلیغین‌دان اورک یانغی‌سی ایله سؤز آچان اوستاد محمد تمددون کیتابین 178-جی صحیفه‌سینده بیلدیریر: “موسلمان‌لار پلان و پرورام‌سیزلیق‌دان باش وئره بیله‌جک حادثه‌لرین قارشی‌سیندا مدافعه گوجونه صاحب دئییل‌دیرلر. شهرین سایقین‌لاری و میللتیمیزین باش‌چی‌لاری ایجلاس کئچیریب مدافعه ختتی یاراتماق یئرینه، خاریجی‌لرین ودلرینه اینانا‌راق الی قولتوق‌لاریندا قالمیش‌دیرلار. خالقین طالعیی ائرمینی، آشوری و روس عامل‌لری ایله فرانسا میسیونئرلرینه تاپشیریلمیش‌دیر.” بو سؤزلر بوگون گونئی آذربایجان‌لی‌لارین دئرس آلماسی گررکن آجی تاریخی تجروبه‌لردیر.
رحمت الله معتمد-اول-ووزرا او قارا گون‌لرده باش وئرن حادیثلری گونده‌لیک قئیدلرینده بوتون چیلپاق‌لیغی ایله تصویر ائدیر. اونون 550 صحیفه‌لیک خاطره‌لری آراشدیریجی‌لار اوچون بیر قایناق ساییلیر. سؤزو اوزاتماماق اوچون و میللتیمیزین بو ظلم‌دن نئجه قورتولدوغونو بیل‌دیرمک مقصدی ایله او خاطره کیتابینین 195-جی صحیفه‌سینده عثمانلی اوردوسونون اورمویا گیریشینی عینن آنلاتدیغی کیمی قئید ائدیر و سؤزلریمه سون وئریرم:
“شهرین قالاسین‌دان آمئریکا‌لی‌لار تئلئفونلا عثمانلی عسگرلری‌نین داغ‌دان ائندیگینی خبر وئردی‌لر. بو قوشون او قدر سرعتله گلیردی کی، شهری قارت ائدن ائرمنی‌لر و باشقا‌لاری داها چوخ آدام اؤلدورمه فورستی تاپما‌دان یا سولدوز طرفینه قاچدی‌لار، یا دا بیر یئر تاپیب گیزلندی‌لر. عثمانلی آتلاری یورتشاه داروازاسین‌دان اورمو شهرینه داخیل اولدولار. او ساعت اورمو موسلمان‌لارینین وضعیتی بیر طرف‌دن سئویندیریجی، بیر طرف‌دن ایسه آلتی آیلیق قت‌لی-قارت نتیجه‌سینده آجیناجاقلییدی. شهرین اها‌لی‌سی گؤزلرینده سئوینج یاشی ایله آلتی آیدا باش‌لارینا گلن‌لردن قورتولدوق‌لارینا گؤره تانرییا شوکر ائدیردی‌لر. خالقین داها چوخ اذیت چکمیش یوخسول طبقه‌لری آغلایا-آغلایا عثمانلی قوشون‌لارینین آتلارینین آیاق‌لارینی اؤپوردولر. بوتون میللت غؤز یاش‌لارینی آخیدا -آخیدا بو آزادلیق اوردوسونو قارشیلاماغا چیخمیشدی.”

مارت 2004 باکی

آزربايجان اونيوئرسيتئتلرينده پ ک ک روزگاري

Kategori: , , , , , , , , , , Umud Urmulu - دوشنبه, مهر ۰۶, ۱۳۸۸ - 0 comments

تئرور اؤرگوتو سیلاحلا ياناشي سيياستله ساواشماقدا قرارليدير 
آزربايجانا کورد آخيني ايله باغلي اؤلکه مطبوعاتيندا خئيلي سايدا يازي درج اولونسا دا اونلارين رئسپوبليکاميزين عالي تحصيل مکتبلرينده کي  سايي، قارانليق گوجلرله باغلانتيلاري، مقصد و فعاليتلري ايله علاقه دار هله ده اطرافلي آراشديرما آپاريلماييب. آذربايجانين ايستيثناسيز اولاراق بوتون اونيوئرسيتئتلرينده تمثيل اولونان و سايلاري ايل به يل آرتان پ ک ک  روحلو کورد طلبه لري نين بو گونه کيمي ايجتيماعیيته بللي اولمايان فعاليتينه آيدينليق گتيرمک، تئرور تشکيلاتي نين آذربايجان اوزه ريندن اويناديغي منفور سيياستين گيزلي مقاملاريني آشکارليغا قوووشدورماق اوچون عالي تحصيل اوجاقلاريندا آراشديرما آپارماغي قرارا آلديق. ميلتچي طلبه لرين کؤمه یي سايه سينده آپارديغيميز و سؤزون حاقيقي معناسيندا ايچ آجيسي اولان آراشديرماميزين نتيجه سيني سيزه تقديم ائديريک.
 پ ک ک  ايدئولوقلاري نين  " بالزاک فلسفه سي "  
" من ناپولئونون قيلينجلا باشلاديغي ايشي قلمله باشا چاتديراجام " . بو سؤزلر مشهور فرانسيز اديبي، دونيانين ان محصولدار يازيچيسي آديني آلان اونوره ده بالزاکا مخصوصدور. بالزاک هله او زامان ان بؤيوک ايستيلالارين سیلاح دئييل، سيياست اوزه ريندن يئريديلديگيني درک ائتميش، دونيايا قارشي قلمي ايله ساواش آچميش و بو ساواشي قازانميشدي. يازيچي نين XIX عصرده اورتايا قويدوغو و دوغرولوغونو فعاليتي ايله ايثبات ائتديگي  " بالزاک فلسفه سي "  بو گون XIX عصرين ان موعاصير سیلاحلاري ايله تجهيز ائديلميش پ ک ک  تئرور تشکيلاتي طرفيندن گئرچکلشديريلمکده دير. تورکييه جومهوريتي نين چؤره یيني يئييب سويونو ايچه رک بؤيوين کورد گنجلريني آذربايجانين حسابينا اوخوتماق، اونلاري عالي تحصيلي موتخصيصه چئويرمک و داها سونرا بللي بير مؤوقئعيه گتيره رک همين اينسانلاردان اؤرگوت آدينا ايستيفاده ائتمک پ ک ک  ايدئولوقلاري نين ياخين و اوزاق گله جه یه حسابلانان، آغير فسادلار تؤره ده بيله جک قورخونج سيياستيدير. هر ايل تورکييه نين موختليف بؤلگه لريندن آذربايجانا گلن و اؤنملي فاکولته لرده يئرلشديريلن کورد گنجلري نين ان چوخ توپلاشديغي عالي تحصيل اوجاغي ايسه باکي دؤولت اونيوئرسيتئتيدير. تکجه بير فاکتي قئيد ائتمک کيفايتدير کي، مينلرله ايستعدادلي آذربايجان گنجي نين تحصيلدن اوزاق دوشدويو بو گونده BDU -دا 600-ه قدر کورد طلبه سي تحصيل آلير. کورد طلبه لري نين سايجا داها چوخ اوستونلوک تشکيل ائتديگي فاکولته لر ايسه تاريخ و فيلولوگييا فاکولته لريدير کي، بو دا کوردلرين تئخنيکي علملرله باغلي ماراق و ايستعدادي نين اولماماسي ايله ايضاح ائديلير. اساسا تورکييه نين هاککاري و ديياربکير ويلايتلريندن اولان بو طلبه لر سايلاري ايله ياناشي مادي باخيمدان ياخشي تامين اولونماقلاري ايله ده ديقت چکير. کورد اصيللي طلبه لرله باغلي ديگر ايلگينج مقام ايسه بير فاکولته ده عئيني ويلايت و حتّی عئيني کنددن اولان خئيلي سايدا گنجين جمعلشمه سيدير. عشيرت-طايفا سيستئمينده ياشايان و قوهوملوق تئللري واسيطه سيله بير-بيرينه سون درجه مؤحکم شکيلده باغلانان کوردلر ياشاديقلاري تورپاقدان کناردا آزليقدا موجاديله وئرمک ايقتيداريندا اولماديقلاري اوچون اونيوئرسيتئتده ده بيرليکده اولماغا اوستونلوک وئرير. ائله بو سببدن ده BDU -دا نه اينکي عئيني ويلايت و يا کنددن اولان هم يئرلييه، همچينين عئيني عشيرتدن اولان چوخلو سايدا اينسانا راست گلمک مومکوندور. فاکتلارا نظر سالاق. حاضيردا BDU -نون تکجه تاريخ و فيلولوگييا فاکولته لرينده هاککاري نين يوکسک اووا ويلايتيندن اولان 200 نفره قدر کورد گنجي تمثيل اولونور. بو، کوردلرين عشيرت سيستئمينه باغليليغيني ثوبوت ائتمکله ياناشي عئيني ويلايتدن اولان يوزلرله اينساني عئيني فاکولته ده جمعلشديره جک، واحيد مرکزدن ايداره و حيمايه ائده جک گيزلي، فقط، دوشونولدويوندن ده گوجلو بير مرکزين وارليغيندان خبر وئرير. سؤزوگئدن فاکولته لرله ياناشي، BDU -نون بين الخالق موناسيبتلر، سوسيولوگييا، ژورناليستيکا و س. فاکولته لرينده ده آنالوژي دوروم موشاهيده ائديلمکده دير.

BDU -دا باشقان ساواشي 
آپارديغيميز آراشديرمالار نتيجه سينده او دا آيدين اولدو کي، هانسي فاکولته ده تمثيل اولونماقلارينا باخماياراق، تورکييه دن گؤندريلن طلبه لرين ميللي کيمليک باخيميندان بؤيوک اکثريتيني کوردلر تشکيل ائدير. مثلا، BDU -نون ژورناليستيکا فاکولته سي نين III کورسوندا 10-آ قدر تورکييه دن گلن گنج وار کي، اونلارين دا يالنيز 3-نو تورکلر تشکيل ائدير. ديگر 7 نفر ايسه کورد اصيلليدير کي، بو دا کوردلرله تورکلر آراسينداکي نيسبتين بؤيوکلویونو اورتايا قويور. کوردلرين سايجا اوستونلوک تشکيل ائتمه سي تورک اصيللي طلبه لري سيخيشديرماق، اونلارا رغبت بسله مه ين آذربايجانليلارا تزييق گؤسترمکله ياناشي، اونيوئرسيتئتده کي  باشقان سئچيملرينده ده غلبه ايديعاسي ايله چيخيش ائتمه يه شرايط يارادير. کوردلرين ساي ترکيبينده کي  يوکسه ليشي موعينلشديرمک اوچون اونلارين اؤتن ايللرده کي  باشقان سئچکيلرينده قازانديغي سس فايزينه نظر سالماق کيفايتدير. بئله کي، III -نون تورکييه اؤيرنجيلري نين گئنئل کونسئي باشقاني آديني قازانماق اوچون کئچيريلن سئچکيلرده 2006-جي ايلده جمعي 85 سس آلان کورد ناميزه دينه گؤستريلن اعتيماد 2007-جي ايلده ايکي قات آرتاراق تخمينا 150 سس سايي نين اوزه رينده دايانير. 2008-جي ايلين تدريس ايلينده ايسه تاريخ فاکولته سينده تحصيل آلان گؤکان چئليک آدلي ناميزدلريني داها بؤيوک سس چوخلوغو ايله مودافيعه  ائدن کوردلر تورک اصيللي ناميزد اوزه رينده غلبه قازانماغا نايل اولور. 91 سسه قارشي 257 سس چوخلوغو ايله چيخيش ائدن کوردلر ائله همين گون گ.چئليکين غلبه سيني بايراما دؤندرير. آدي نين چکيلمه سيني ايستمه ين تورک طلبه لردن بيري همين گون اولوب-کئچنلري بو سؤزلرله ايفاده ائدير:  " اصلینده باشقان سئچکيلريني اودوزاجاغيميز منه اولجه دن معلوم ايلدي. چونکي کورد طلبه لرين سايي بيزيم ساييميزي کسکين صورتده اوستله ميشدي. بونونلا بئله، سئچکييه قاتيلماغي قطع ائتديک. چونکي همين واختا قدر باشقان سئچيملريني دايم بيز قازانميشديق و پروبلئملريميزين حللي باخيميندان دا باشقانين تورک اولماسي اؤنملي ايدي. باشقان تورک سئچيله جه یي تقديرده بيزي تورکييه سفيرليگي نين تحصيل موشاويرليگي ايله علاقه لنديره جک، پروبلئملريميزين حللينه يارديم گؤستره جکدي. لاکين کوردلرين سايجا چوخلوغو، بعضي تورک طلبه لرين ايسه سئچکيده ايشتيراک ائتمه مه سي باشقان سئچکيلريني اودوزماغيميزا گتيريب چيخارتدي. سئچکيدن سونرا کوردلرين  " آپو - باشقان، گؤکان - باشقان "  چيغيرتيلاري ايله اونيوئرسيتئتين حَيَطينده تشکيل ائتديکلري بايرام شنليگي، بير آنداجا جيبلريندن چيخارداراق بوغازلارينا باغلاديقلاري پیشمرگه - اؤلومه حاضير فداي رمزي کيمي تانينان و تورکييه ده ايستيفاده سي قاداغان ائديلن پوشو، يوخاري قالخان اللرده پ ک ک -يا رغبتي ايفاده ائدن ايشاره - بير سؤزله، هر شئي بو گون ده منه دهشتلي يوخو کيمي گلير. من بوتون بونلارا بير داها شاهيد اولماق ايسته مزديم " . خاطيرلاداق کي، 2008-جي ايلده کئچيريلن باشقان سئچيملري سونراسي کوردلرين تئرور اؤرگوتونو آچيق-آشکار مدح ائدن شوعارلاري، تورکلرين عنوانينا سؤيله ديکلري حقارتلي ايفاده لر بو تحقيرلري اؤز غورورونا سيغيشديرا بيلمه ين تورک طلبه لرين اعتيراضينا سبب اولموش و طرفلر آراسيندا باش وئرن قارشي دورما نتيجه سينده 20-دن چوخ طلبه موختليف درجه ده يارالانميشدي. اونو دا قئيد ائدک کي، هر ايلين بيرينجي سئمئسترينده کئچيريلن باشقان سئچيملري نين 2009-جو ايلين تدريس ايلينده ده اؤتنيلکي قدر چتين و قالماقاللي کئچه جه یي گؤزله نيلير. بونا سبب کورد و تورک طلبه لر آراسيندا عنعنه وي عداوتين داها دا قيزيشماسي و کسکينلشمسيدير. 
پ.س. گلن سايلاريميزدا سيزي III ايله ياناشي، ديگر اونيوئرسيتئتلرده کي  وضعيتله تانيش ائده جک، قاداغان اولونموش ادبياتلارين آذربايجانا گتيريلمه سي و کورد طلبه لر آراسيندا ياييلما يوللاريندان دانيشاجاق، هابئله تورک عسگرلري ايله دؤيوشلرده اؤلدورولن و قيصاصچيليق حيسي ايله آليشيب-يانان کوردلرين عاييله عوضولري و ياخين قوهوملاري نين اونيوئرسيتئتلرده هانسي اساسلارلا يئرلشديريلمه سي ايله باغلي ماراقلي فاکتلاري آچيقلاياجاغيق. 
نسيمي، سئيمور 
قایناق: www.musavat.com

کؤچورن : باتی آذربایجان میللی مودافیعه کمیته سی

اورميه و آذربايجان غربي ؛ هيچوقت « كؤردستان » نخواهدبود

Kategori: , , , , , , , , , , Umud Urmulu - یکشنبه, مهر ۰۵, ۱۳۸۸ - 0 comments
اورميه و آذربايجان غربي ؛ هيچوقت « كؤردستان » نخواهدبود 

پروژه اي ديگر از آذربايجان ستيزي

http://arghin2.blogfa.com/post-120.aspx


دو تصوير حاضر ، بخشي از برنامه ي « نقشه ي ديجيتالي هوا – فضاي » جهان است كه در يك وب سايت اينترنتي ( ؟ ) ، قابل دسترسي و جست و جوي نقطه به نقطه در تمامي كشورها و شهرهاي كره ي زمين است . 


بر خلاف « گوگل ارث » ، اين پايگاه اينترنتي ، در خصوص مناطق و شهرها و بخش هاي ايران ، با ديد كاملاً ناسيوناليستي افراطي و به انگيزه ي سياسي و امنيتي ( شايد ساختن همان نقشه ي مجعول كردستان بزرگ !!» ، در نامگذاري بيشتر مناطق ، اماكن و مراكز دولتي و درماني شهرستان اورميه ، به استثناي برخي از اسامي كه با رسم الخط لاتيني معرفي مي شود ، از نوشتار الفبايي عربي – كردي بهره جسته است .

چيزي كه تازگي دارد و حساسيت خاصي توليد مي كند ، تغييرات محسوس و هدفمند در اسامي ثبت شده و معرفي گرديده در اشاره گرهاي ماوسي است كه از آنجمله نام « بيمارستان آذربايجان اورميه » را « نه خؤشخانه ي كؤردستان » نوشته .

... وظيفه ي خطير سازمان امنيت كشور ، استانداري آذربايجان غربي و نهادهاي سياسي و امنيتي و فرهنگي منطقه ايجاب مي كند كه ضمن تحقيق و تفحص از ماهيت و هويت اصلي مديريت اين پايگاه اينترنتي ، اقدام به شناسايي عوامل و منابع اطلاعاتي و آماري منطقه اي و بومي بكند . چون به ضرس قاطع ، چنين پايگاهي از نيروهاي سياسي و علمي منطقه و شايد هم از مراكز علمي و فرهنگي و دستگاههاي دولتي استان تغذيه ي اطلاعاتي شده اند .

* نشاني پايگاه اينترنتي مزبور – بنا به ملاحظاتي – محفوظ است .

برداشت آزاد ؛ مشروط به ذكر منبع و نام نويسنده


با پشتیبانی Blogger.
 
UrmiyeNews.Com - Batı Azerbaycan'ın Sesi
Tema: Bal Medya